Spring til indhold

Rammebetingelser og barrierer

Standarder

Det anbefales, at eksportørerne er opmærksomme på British Standards. Opfyldelsen af standarderne er nødvendig for fx sikkerhedsudstyr, polstrede møbler, gas- og el-artikler, men i de fleste tilfælde er de vejledende. British Standards vil i stort omfang modsvare ISO-godkendelser og i øvrigt være omfattet af EU-harmonisering.

Konkurrencelovgivning og markedsføring

Fri konkurrence gælder som altovervejende hovedregel. Gennem en række love søges bl.a. konkurrenceforvridning og prismanipulation imødegået. Lovgivningen dækker salg af varer og tjenester og måden, varerne er beskrevet på. Competition Act 1998 har fra 1. marts 2000 bragt det engelske system for konkurrenceregler på linie med den europæiske regulering. Fuldbyrdelsen overvåges af The Office of Fair Trading (OFT), som har mulighed for at gribe ind ved urimelige salgsbetingelser og har i øvrigt ansvaret for at overvåge spørgsmål om handelssædvaner inden for visse brancher, handel med kreditydelser og udlejning, ejendomsmæglervirksomhed, annoncering, monopoler og fusioner, konkurrencelovgivning og prisfastsættelse mv.

Licitation ved offentlige indkøb – herunder forsvarets ”civile” indkøb – anvendes i vidt omfang, også under den beløbsgrænse, der omfattes af EU-direktivet, som led i regeringens ønske om at sikre den mest hensigtsmæssige og fordelagtige udnyttelse af de offentlige ressourcer. Af samme grund er mange kommunale serviceydelser privatiseret. Offentlige myndigheder tilstræber i stadig større udstrækning at kalkulere et produkts livstidsomkostninger frem for at stirre sig blind på anskaffelsespris m.m.

Offentlige indkøb og privatiseringer

Danske eksportører, som ønsker at deltage i licitationer, bør som regel være repræsenteret i landet via agent e.l., selvom det ikke er et krav. Offentlig service, som udbydes i licitation, giver i stigende grad såvel private som offentlige virksomheder mulighed for deltagelse i større projekter/investeringer. Det sker som led i privatiseringsstrategien under det såkaldte Private Finance Initiative (PFI), som betyder, at den valgte partner er med i hele projektforløbet, inkl. drift og finansiering.

Retssystemet

Et område, som adskiller sig væsentligt fra danske forhold, og som vil kunne få betydning for danske eksportører i forbindelse med indgåelse af kontrakter, er retsvæsenet. Dette er i Storbritannien baseret på dels love vedtaget i Parlamentet og administrative bekendtgørelser, dels tidligere domme, som har skabt retspraksis, eller sædvaneret (Common Law). Hertil kommer, at der er selvstændig og ofte forskellig lovgivning i henholdsvis England, Skotland, Wales og Nordirland samt på Kanaløerne. Eksempler på væsentlige forskelle mellem engelsk og fx skotsk lovgivning er områder som ejendomshandel, retsprocedurer, sikkerhedsstillelse, konkurs- og fallitbobehandling og kontrakter. Det er derfor vigtigt, i tilfælde hvor juridisk bistand er nødvendig, at benytte en advokat med kendskab til den relevante lovgivning.

Told og afgifter

Oplysninger om afgifter, told, importrestriktioner, tekniske handelshindringer, standarder, eksportdokumenter, mærkning m.m. kan indhentes fra The Trade Council under Udenrigsministeriet, Eksportteknisk Rådgivning, tlf.: 33 92 17 88, fax: 33 92 09 82, e-mail: eksportteknik@um.dk, og er omfattet af Udenrigsministeriets betalingsordning.

Oplysninger om afgifter, told, importrestriktioner, tekniske handelshindringer, standarder, eksportdokumenter, mærkning m.m. kan indhentes fra The Trade Council under Udenrigsministeriet, Eksportteknisk Rådgivning, tlf.: 33 92 17 88, fax: 33 92 09 82, e-mail: , og er omfattet af Udenrigsministeriets betalingsordning.

Importregler

EU-oprindelsesprodukter, samt importvarer, der forudgående er indfortoldet til fri omsætning i EU underligger ikke importafgift.

EU-oprindelsesprodukter, samt importvarer, der forudgående er indfortoldet til fri omsætning i EU underligger ikke importafgift. Toldopkrævning og toldprocedurer afvikles i overensstemmelse med den fælles EU-toldkodeks, ligesom det er toldsatserne i den fælles EU-importtarif der anvendes ved fortoldning af varer, der ikke er i fri omsætning.  Moms i forbindelse med inter-EU-handel afregnes efter reglerne i den fælles EU-moms ordning. Det samme gælder for så vidt angår EU-harmoniserede punktskatter (forbrugsafgifter). Ikke-EU-harmoniserede punktskatter opkræves efter reglerne i den nationale skattelovgivning.

Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger af de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter hvilke kvantitative begrænsninger der gælder for specifikke produkter, bortset fra tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.

Patent, varemærker og rettigheder

Bestemmelserne for produktrettigheder er med national tilpasning de samme som i resten af EU.

Reglerne for produktrettigheder som patent, varemærke og mønsterbeskyttelse er med national tilpasning de samme, som gælder i det øvrige EU. Nærmere vejledning vedr. patent- og varemærkebestemmelser i EU kan findes hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Nærmere vejledning vedrørende inter-EU-handel vil desuden kunne indhentes hos The Trade Councils eksporttekniske rådgivning på:

https://thetradecouncil.dk/services/eksport

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes man-tors kl. 9:00-16:30 og fre kl. 9:00-16:00

 

Se kontaktpersoner