Spring til indhold

Udlandsdanskeres valgret

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed framelder dig folkeregisteret, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed framelder dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Hvem kan optages på valglisten uanset, at de bor i udlandet?

Det kan for det første personer, der opholder sig i udlandet og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Det kan endvidere følgende persongrupper:

  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
  • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
  • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
  • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
  • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

Du skal søge om at komme på valglisten

Hvis du er frameldt folkeregisteret og tilhører en af de nævnte persongrupper, skal du endvidere søge om at komme på valglisten for at kunne stemme til valg i Danmark.

Dette kan du gøre på folkeregisteret i forbindelse med, at du anmelder fraflytning til udlandet.

Du kan også hente et ansøgningsskema her på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, som du kan udfylde og sende til folkeregisteret i din seneste bopælskommune eller via dette link:

Ansøgningsskema til optagelse på valglisten

I visse tilfælde skal kommunen sende ansøgningen videre til Valgnævnet, som afgør visse sager om udlandsdanskeres optagelse på valglisten.

Hvornår skal jeg søge?

For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark, skal din ansøgning kunne være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning, som du derfor bør sende ind i god tid inden næste valg.

Hvor længe er jeg optaget på valglisten?

Bliver du optaget på valglisten, gælder optagelsen i 2 år. Du vil få et brev om, hvor længe optagelsen gælder, og om hvad du skal gøre, hvis du vil søge om at få optagelsen forlænget efter udløbet af de 2 år.

Hvilke valg kan jeg stemme til?

Inden for den periode optagelsen gælder, har du ret til at deltage i folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

Brevstemmeafgivning i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune, inden afstemningen på valgdagen begynder kl. 9.

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Særligt om danskere, der bor i et af de øvrige EU-lande

Danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, har efter ansøgning ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det gælder også for de danskere, der ikke er omfattet af en af de persongrupper, som uanset ophold i udlandet anses for at have bevaret deres bopæl i landet, og som er gennemgået ovenfor.

Du kan tidligst søge om at blive optaget på den særlige valgliste til Europa-Parlamentsvalg 6 måneder før det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Du skal have indsendt din ansøgning senest dagen efter 5 uger før valget. Du kan få nærmere oplysninger herom ved at rette henvendelse til Indenrigs- og Økonomiministeriet eller en dansk ambassade eller konsulat.